• example
 • example
 • example
 • example
 • example

Trang chủ - Tin Tức - Cập nhật những biểu mẫu mới nhất được dùng trong Tố tụng dân sự - hình sự - hành chính

   I. TỐ TỤNG DÂN SỰ

  - Mẫu số 01-DS: Biên bản giao nhận tài liệu, chứng cứ

  - Mẫu số 02-DS: Biên bản lấy lời khai của đương sự

  - Mẫu số 03-DS: Biên bản lấy lời khai của người làm chứng

  - Mẫu số 04-DS: Thông báo nộp tiền tạm ứng chi phí tố tụng

  - Mẫu số 05-DS: Quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ

  - Mẫu số 06-DS: Quyết định trưng cầu giám định

  - Mẫu số 07-DS: Đơn yêu cầu Tòa án ra quyết định định giá tài sản

  - Mẫu số 08-DS: Quyết định định giá tài sản và thành lập Hội đồng định giá

  - Mẫu số 09-DS: Quyết định thay đổi thành viên Hội đồng định giá

  - Mẫu số 10-DS: Biên bản định giá tài sản

  - Mẫu số 11-DS: Biên bản không tiến hành định giá được tài sản

  - Mẫu số 12-DS: Quyết định yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ

  - Mẫu số 13-DS: Quyết định uỷ thác thu thập chứng cứ

  - Mẫu số 14-DS: Thông báo về việc thu thập được tài liệu, chứng cứ

  - Mẫu số 15-DS: Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm (dành cho Thẩm phán)

  - Mẫu số 16-DS: Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

  - Mẫu số 17-DS: Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)

  - Mẫu số 18-DS: Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

  - Mẫu số 19-DS: Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)

  - Mẫu số 20-DS: Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

  - Mẫu số 21-DS: Quyết định huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)

  - Mẫu số 22-DS: Quyết định huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

  - Mẫu số 23-DS: Đơn khởi kiện

  - Mẫu số 24-DS: Giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện

  - Mẫu số 25-DS: Thông báo chuyển đơn khởi kiện

  - Mẫu số 26-DS: Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện

  - Mẫu số 27-DS: Thông báo trả lại đơn khởi kiện

  - Mẫu số 28-DS: Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn khởi kiện

  - Mẫu số 29-DS: Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí

  - Mẫu số 30-DS: Thông báo về việc thụ lý vụ án

  - Mẫu số 31-DS: Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải

  - Mẫu số 32-DS: Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ

  - Mẫu số 33-DS: Thông báo hoãn phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải

  - Mẫu số 34-DS: Biên bản hòa giải

  - Mẫu số 35-DS: Biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ

  - Mẫu số 36-DS: Biên bản hoà giải thành

  - Mẫu số 37-DS: Biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành

  - Mẫu số 38-DS: Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự (dành cho Thẩm phán)

  - Mẫu số 39-DS: Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự (dành cho Hội đồng xét xử)

  - Mẫu số 40-DS: Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự

  - Mẫu số 41-DS: Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

  - Mẫu số 42-DS: Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)

  - Mẫu số 43-DS: Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

  - Mẫu số 44-DS: Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)

  - Mẫu số 45-DS: Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

  - Mẫu số 46-DS: Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)

  - Mẫu số 47-DS: Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm

  - Mẫu số 48-DS: Biên bản phiên tòa sơ thẩm

  - Mẫu số 49-DS: Quyết định hoãn phiên tòa

  - Mẫu số 50-DS: Quyết định tạm ngừng phiên tòa

  - Mẫu số 51-DS: Biên bản nghị án

  - Mẫu số 52-DS: Bản án dân sự sơ thẩm

  - Mẫu số 53-DS: Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án

  - Mẫu số 54-DS: Đơn kháng cáo

  - Mẫu số 55-DS: Giấy xác nhận đã nhận đơn kháng cáo

  - Mẫu số 56-DS: Thông báo về yêu cầu làm lại hoặc sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo

  - Mẫu số 57-DS: Thông báo về yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn

  - Mẫu số 58-DS: Thông báo trả lại đơn kháng cáo

  - Mẫu số 59-DS: Quyết định chấp nhận việc kháng cáo quá hạn

  - Mẫu số 60-DS: Quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn

  - Mẫu số 61-DS: Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm

  - Mẫu số 62-DS: Thông báo về việc kháng cáo

  - Mẫu số 63-DS: Thông báo về việc thay đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị)

  - Mẫu số 64-DS: Thông báo về việc rút kháng cáo (kháng nghị)

  - Mẫu số 65-DS: Thông báo về việc thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm

  - Mẫu số 66-DS: Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm

  - Mẫu số 67-DS: Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

  - Mẫu số 68-DS: Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)

  - Mẫu số 69-DS: Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

  - Mẫu số 70-DS: Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)

  - Mẫu số 71-DS: Quyết định huỷ bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

  - Mẫu số 72-DS: Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) giải quyết vụ án

  - Mẫu số 73-DS: Biên bản phiên tòa phúc thẩm

  - Mẫu số 74-DS: Quyết định hoãn phiên toà phúc thẩm

  - Mẫu số 75-DS: Bản án phúc thẩm

  - Mẫu số 76-DS: Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm

  - Mẫu số 77-DS: Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn

  - Mẫu số 78-DS: Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị về quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn

  - Mẫu số 79-DS: Quyết định chuyển vụ án giải quyết theo thủ tục rút gọn sang giải quyết theo thủ tục thông thường (tại Tòa án cấp sơ thẩm)

  - Mẫu số 80-DS: Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn

  - Mẫu số 81-DS: Quyết định chuyển vụ án giải quyết theo thủ tục rút gọn sang giải quyết theo thủ tục thông thường (tại Tòa án cấp phúc thẩm)

  - Mẫu số 82-DS: Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

  - Mẫu số 83-DS: Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm

  - Mẫu số 84-DS: Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị giám đốc thẩm

  - Mẫu số 85-DS: Giấy xác nhận đã nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

  - Mẫu số 86-DS: Thông báo giải quyết đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

  - Mẫu số 87-DS: Thông báo giải quyết văn bản thông báo phát hiện vi phạm

  - Mẫu số 88-DS: Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

  - Mẫu số 89-DS: Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao

  - Mẫu số 90-DS: Quyết định Giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

  - Mẫu số 91-DS: Quyết định Giám đốc thẩm của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao

  (Theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP  ngày 13/01/2017)

  - Mẫu số 01-VDS: Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

  - Mẫu số 02-VDS: Đơn rút yêu cầu giải quyết việc dân sự

  - Mẫu số 03-VDS: Giấy xác nhận đã nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

  - Mẫu số 04-VDS: Thông báo sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

  - Mẫu số 05-VDS: Thông báo nộp tiền tạm ứng lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự

  - Mẫu số 06-VDS: Thông báo trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

  - Mẫu số 07-VDS: Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự (dành cho Thẩm phán)

  - Mẫu số 08-VDS; Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự (dành cho Chánh án)

  - Mẫu số 09-VDS: Thông báo thụ lý việc dân sự

  - Mẫu số 10-VDS: Quyết định phân công người tiến hành tố tụng

  - Mẫu số 11-VDS: Thông báo bổ sung tài liệu, chứng cứ

  - Mẫu số 12-VDS: Quyết định yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ

  - Mẫu số 13-VDS: Giấy triệu tập người làm chứng

  - Mẫu số 14-VDS: Quyết định trưng cầu giám định

  - Mẫu số 15-VDS: Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự

  - Mẫu số 16-VDS: Quyết định hoãn phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự

  - Mẫu số 17-VDS: Quyết định thay đổi người tiến hành tố tụng giải quyết việc dân sự (dành cho Chánh án)

  - Mẫu số 18-VDS: Quyết định thay đổi người tiến hành tố tụng giải quyết việc dân sự (dành cho Hội đồng giải quyết việc dân sự)

  - Mẫu số 19-VDS: Quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

  - Mẫu số 20-VDS: Quyết định đình chỉ giải quyết sơ thẩm việc dân sự

  - Mẫu số 21-VDS: Biên bản phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự

  - Mẫu số 22-VDS: Quyết định sơ thẩm giải quyết việc dân sự

  - Mẫu số 23-VDS: Quyết định mở phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự

  - Mẫu số 24-VDS: Quyết định hoãn phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự

  - Mẫu số 25-VDS: Biên bản phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự

  - Mẫu số 26-YDS: Quyết định đình chỉ giải quyết phúc thẩm việc dân sự

  - Mẫu số 27-VDS: Quyết định phúc thẩm giải quyết việc dân sự

  - Mẫu số 28-VDS: Quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

  - Mẫu số 29-VDS: Quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích

  - Mẫu số 30-VDS: Quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết

  - Mẫu số 31-VDS: Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự

  - Mẫu số 32-VDS: Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án

  - Mẫu số 33-YDS: Quyết định không công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án

  (Theo Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP ngày 09/08/2018).

  II. TỐNG TỤNG HÌNH SỰ

  **Dùng trong xét xử sơ thẩm

  - Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung (mẫu số 04a: dùng cho Thẩm phán được phân công chủ toạ phiên toà);

  - Quyết định tạm đình chỉ vụ án (mẫu số 04b: dùng cho Thẩm phán được phân công chủ toạ phiên toà);

  - Quyết định đình chỉ vụ án (mẫu số 04c: dùng cho Thẩm phán được phân công chủ toạ phiên toà);

  - Quyết định đưa vụ án ra xét xử (mẫu số 04d: dùng cho Thẩm phán được phân công chủ toạ phiên toà);

  - Quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử (mẫu số 04đ: dùng cho Chánh án Toà án xét xử sơ thẩm);

  - Quyết định yêu cầu điều tra bổ sung (mẫu số 05a: dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm);

  - Quyết định tạm đình chỉ vụ án (mẫu số 05b: dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm);

  - Quyết định đình chỉ vụ án (mẫu số 05c: dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm);

  - Biên bản nghị án (mẫu số 05d: dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm);

  - Quyết định trả tự do cho bị cáo (mẫu số 05đ: dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm);

  - Mẫu biên bản phiên toà hình sự sơ thẩm;

  - Mẫu bản án hình sự sơ thẩm.

  (Theo Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐTP ngày 05/11/2004)

  - Lệnh tạm giam (Mẫu số 01a: dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án để áp dụng biện pháp tạm giam trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm đối với bị can, bị cáo đang bị tạm giam).

  - Lệnh tạm giam (Mẫu số 01b: dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án để áp dụng biện pháp tạm giam cho đến khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam) .

  - Lệnh bắt và tạm giam (Mẫu số 01c: dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án để áp dụng biện pháp bắt và tạm giam trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm đối với bị can, bị cáo đang được tại ngoại).

  - Quyết định tạm giam (Mẫu số 01d: dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm để áp dụng biện pháp tạm giam khi kết thúc phiên tòa đối với bị cáo dang bị tạm giam).

  - Quyết định bắt và tạm giam (Mẫu số 01đ: dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm để áp dụng biện pháp tạm giam khi kết thúc phiên tòa đối với bị cáo đang được tại ngoại).

  (Theo Nghị quyết số 03/2004/NQ-HĐTP ngày 02/10/2004)

  **Dùng trong xét xử phúc thẩm

  - Biên bản về việc kháng cáo (mẫu số 01a dùng cho Toà án cấp sơ thẩm);

  - Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) vụ án (mẫu số 01b dùng cho Hội đồng xét xử phúc thẩm);

  - Quyết định chấp nhận việc kháng cáo quá hạn (mẫu số 01c dùng cho Hội đồng xét xử phúc thẩm xét lý do kháng cáo quá hạn);

  - Quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn (mẫu số 01d dùng cho Hội đồng xét xử xét lý do kháng cáo quá hạn);

  - Thông báo về việc kháng cáo, kháng nghị (mẫu số 01đ dùng cho Toà án cấp sơ thẩm);

  - Thông báo về việc rút kháng cáo (kháng nghị) (mẫu số 01e dùng cho Toà án cấp phúc thẩm);

  - Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm (mẫu số 02a dùng cho Thẩm phán được phân công chủ toạ phiên toà);

  - Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm (mẫu số 02b dùng cho Hội đồng xét xử phúc thẩm);

  - Biên bản nghị án (mẫu số 02c dùng cho Hội đồng xét xử phúc thẩm);

  - Biên bản phiên toà hình sự phúc thẩm (mẫu số 02d);

  - Bản án hình sự phúc thẩm (mẫu số 02đ).

  (Theo Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08/12/2005).

  - Lệnh tạm giam (Mẫu số 02a: dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án hoặc Chánh tòa, Phó Chánh tòa Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao để áp dụng biện pháp tạm giam trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam).

  - Lệnh tạm giam (Mẫu số 02b: dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án hoặc Chánh tòa, Phó Chánh tòa Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao để áp dụng biện pháp tạm giam cho đến khi kết thúc phiên tòa đối với bị cáo đang bị tạm giam)....

  - Lệnh bắt và tạm giam (Mẫu số 02c: dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án hoặc Chánh tòa, Phó Chánh tòa Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao để áp dụng biện pháp bắt và tạm giam trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm đối với bị cáo đang được tại ngoại).

  - Quyết định tạm giam (Mẫu số 02d: dùng cho Hội đồng xét xử phúc thẩm để áp dụng biện pháp tạm giam khi kết thúc phiên tòa đối với bị cáo đang bị tạm giam).

  - Quyết định bắt và tạm giam (Mẫu số 02đ: dùng cho Hội đồng xét xử phúc thẩm để áp dụng biện pháp tạm giam khi kết thúc phiên tòa đối với bị cáo đang được tại n ngoại) .

  (Theo Nghị quyết số 03/2004/NQ-HĐTP ngày 02/10/2004)

  **Dùng trong cả xét xử sơ thẩm & phúc thẩm

  - Giấy chứng nhận người bào chữa (Mẫu số 03a).

  - Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận người bào chữa (Mẫu số 03b).

  (Theo Nghị quyết số 03/2004/NQ-HĐTP ngày 02/10/2004)

  **Dùng trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật

  - Mẫu số 01-HS: Phân công Phó Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm giải quyết, xét xử vụ án hình sự

  - Mẫu số 02-HS: Phân công Thư ký Tòa án tiến hành tố tụng đối với vụ án hình sự; quyết định phân công Thẩm tra viên thẩm tra hồ sơ vụ án hình sự

  - Mẫu số 03-HS: Thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký trước khi mở phiên tòa

  - Mẫu số 04-HS: Quyết định tạm giam (áp dụng trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm đối với bị can, bị cáo đang bị tạm giam)

  - Mẫu số 05-HS: Quyết định tạm giam (áp dụng biện pháp tạm giam cho đến khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam)

  - Mẫu số 06-HS: Quyết định bắt, tạm giam (áp dụng trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm đối với bị can, bị cáo đang được tại ngoại)

  - Mẫu số 07-HS: Quyết định tạm giam (áp dụng tại phiên tòa sơ thẩm hoặc khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam)

  - Mẫu số 08-HS: Quyết định bắt, tạm giam (áp dụng khi kết thúc phiên tòa đối với bị cáo đang được tại ngoại)

  - Mẫu số 09-HS: Quyết định tạm giam (áp dụng trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam)

  - Mẫu số 10-HS: Quyết định bắt, tạm giam (áp dụng trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm đối với bị cáo đang được tại ngoại)

  - Mẫu số 11 –HS: Quyết định tạm giam (áp dụng tại phiên tòa phúc thẩm hoặc khi kết thúc phiên tòa phúc thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam)

  - Mẫu số 12-HS: Quyết định bắt, tạm giam (áp dụng khi kết thúc phiên tòa đối với bị cáo đang được tại ngoại)

  - Mẫu số 13-HS: Thông báo về việc người bào chữa tham gia tố tụng

  - Mẫu số 14-HS: Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh (dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án trong giai đoạn xét xử)

  - Mẫu số 15-HS: Quyết định đình chỉ biện pháp bắt buộc chữa bệnh

  - Mẫu số 16-HS: Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn

  - Mẫu số 17-HS: Quyết định hủy bỏ Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn

  - Mẫu số 18-HS: Quyết định trưng cầu giám định (dùng cho Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án khi có yêu cầu)

  - Mẫu số 19-HS: Quyết định trưng cầu giám định (dùng cho Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án khi xét thấy cần thiết)

  - Mẫu số 20-HS: Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm

  - Mẫu số 21-HS: Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm

  - Mẫu số 22-HS: Mẫu Biên bản phiên tòa hình sự sơ thẩm

  - Mẫu số 23-HS: Mẫu Biên bản phiên tòa hình sự phúc thẩm

  - Mẫu số 24-HS: Mẫu Biên bản phiên tòa hình sự giám đốc thẩm

  - Mẫu số 25-HS: Mẫu Biên bản nghị án sơ thẩm

  - Mẫu số 26-HS: Mẫu Biên bản nghị án phúc thẩm

  - Mẫu số 27-HS: Mẫu Bản án hình sự sơ thẩm

  - Mẫu số 28-HS: Mẫu Bản án hình sự phúc thẩm

  - Mẫu số 29-HS: Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án (quyết định)

  - Mẫu số 30-HS: Quyết định trả hồ sơ vụ án

  - Mẫu số 31-HS: Biên bản về việc giao, nhận hồ sơ vụ án và bản cáo trạng

  - Mẫu số 32-HS: Thông báo về việc giải quyết yêu cầu, đề nghị trước khi mở phiên tòa

  - Mẫu số 33-HS: Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung (dùng cho Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa)

  - Mẫu số 34-HS: Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung (dùng cho Hội đồng xét xử)

  - Mẫu số 35-HS: Thông báo yêu cầu bổ sung tài liệu, chứng cứ

  - Mẫu số 36-HS: Quyết định tạm đình chỉ vụ án (dùng cho Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa)

  - Mẫu số 37-HS: Quyết định tạm đình chỉ vụ án (dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm)

  - Mẫu số 38-HS: Quyết định tạm đình chỉ vụ án và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh (dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm)

  - Mẫu số 39-HS: Quyết định đình chỉ vụ án (dùng cho Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa)

  - Mẫu số 40-HS: Quyết định đình chỉ vụ án (dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm)

  - Mẫu số 41-HS: Quyết định phục hồi vụ án (dùng cho Chánh án Tòa án, Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa)

  - Mẫu số 42-HS: Quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử

  - Mẫu số 43-HS: Quyết định hoãn phiên tòa (dùng cho Hội đồng xét xử)

  - Mẫu số 44-HS: Quyết định hoãn phiên tòa (dùng cho Chánh án Tòa án)

  - Mẫu số 45-HS: Biên bản về việc kháng cáo

  - Mẫu số 46-HS: Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với Quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) vụ án

  - Mẫu số 47-HS: Quyết định về việc giải quyết kháng cáo quá hạn

  - Mẫu số 48-HS: Thông báo về việc kháng cáo (kháng nghị)

  - Mẫu số 49-HS: Thông báo về việc rút kháng cáo (kháng nghị)

  - Mẫu số 50-HS: Thông báo về việc thay đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị)

  - Mẫu số 51-HS: Quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm (dùng cho Thẩm phán chủ tọa phiên tòa)

  - Mẫu số 52-HS: Quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm (dùng cho Hội đồng xét xử)

  - Mẫu số 53-HS: Thông báo về việc tiếp nhận Đơn đề nghị giám đốc thẩm/Kiến nghị giám đốc thẩm/Thông báo bản án (quyết định) của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm

  - Mẫu số 54-HS: Quyết định rút hồ sơ vụ án hình sự

  - Mẫu số 55-HS: Thông báo giải quyết Đơn đề nghị giám đốc thẩm/Kiến nghị giám đốc thẩm/Thông báo bản án (quyết định) của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm

  - Mẫu số 56-HS: Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm

  - Mẫu số 57-HS: Quyết định thay đổi (bổ sung, rút) kháng nghị giám đốc thẩm

  - Mẫu số 58-HS: Quyết định đình chỉ xét xử giám đốc thẩm

  - Mẫu số 59-HS: Quyết định giám đốc thẩm

  - Mẫu số 60-HS: Quyết định khởi tố vụ án hình sự

  (Theo Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐTP  ngày 19/09/2017)

  ** Thi hành bản án và quyết định của tòa

  - Quyết định thi hành án hình phạt tử hình (mẫu số 1a)

  - Biên bản hoãn thi hành án hình phạt tử hình (mẫu số 1b)

  - Biên bản xác minh về việc làm đơn kháng cáo, xin ân giảm án tử hình của người bị kết án tử hình (mẫu số 1c)

  - Quyết định thi hành án hình phạt tù chung thân (mẫu số 2)

  - Quyết định thi hành án hình phạt tù (đối với người bị xử phạt tù đang bị tạm giam) (mẫu số 3a)

  - Quyết định thi hành án hình phạt tù (đối với người bị xử phạt tù đang được tại ngoại) (mẫu số 3b)

  - Quyết định thi hành án hình phạt tù cho hưởng án treo (mẫu số 3c)

  - Quyết định hoãn chấp hành hình phạt tù (mẫu số 3d)

  - Quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù (mẫu số 3đ)

  - Quyết định thi hành án hình phạt tù (đối với người bị xử phạt tù được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù vi phạm pháp luật) (mẫu số 3e)

  - Quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù (mẫu số 3g)

  - Quyết định không chấp nhận giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù (mẫu số 3h)

  - Quyết định miễn chấp hành hình phạt tù (mẫu số 3i)

  - Quyết định không chấp nhận miễn chấp hành hình phạt tù (mẫu số 3k)

  - Quyết định rút ngắn thời gian thử thách của án treo (mẫu số 3l)

  - Quyết định không chấp nhận rút ngắn thời gian thử thách của án treo (mẫu số 3m)

  - Quyết định thi hành án hình phạt cải tạo không giam giữ (mẫu số 4)

  - Quyết định thi hành án hình phạt cấm cư trú (mẫu số 5)

  - Quyết định thi hành án hình phạt quản chế (mẫu số 6)

  - Quyết định ủy thác thi hành án hình sự (mẫu số 7)

  - Quyết định xóa án tích (mẫu số 8a)

  - Giấy chứng nhận xóa án tích (mẫu số 8b).

  (Theo Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007)

  III. TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

  - Mẫu số 01-HC: Đơn khởi kiện

  - Mẫu số 02-HC: Giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện

  - Mẫu số 03-HC: Thông báo trả lại đơn khởi kiện

  - Mẫu số 04-HC: Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí

  - Mẫu số 05-HC: Thông báo nộp tiền tạm ứng chi phí tố tụng

  - Mẫu số 06-HC: Thông báo về việc thụ lý vụ án

  - Mẫu số 07-HC: Biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ

  - Mẫu số 08-HC: Biên bản đối thoại

  - Mẫu số 09-HC: Quyết định công nhận kết quả đối thoại thành, đình chỉ giải quyết vụ án

  - Mẫu số 10-HC: Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán)

  - Mẫu số 11-HC: Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử)

  - Mẫu số 12-HC: Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán)

  - Mẫu số 13-HC: Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử)

  - Mẫu số 14-HC: Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán)

  - Mẫu số 15-HC: Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử)

  - Mẫu số 16-HC: Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm

  - Mẫu số 17-HC: Quyết định đưa vụ án ra giải quyết sơ thẩm theo thủ tục rút gọn

  - Mẫu số 18-HC: Quyết định hoãn phiên toà

  - Mẫu số 19-HC: Quyết định tạm ngừng phiên tòa

  - Mẫu số 20-HC: Biên bản phiên toà sơ thẩm

  - Mẫu số 21-HC: Biên bản nghị án

  - Mẫu số 22-HC: Bản án hành chính sơ thẩm

  - Mẫu số 23-HC: Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án (quyết định)

  - Mẫu số 24-HC: Đơn kháng cáo

  - Mẫu số 25-HC: Giấy xác nhận đã nhận đơn kháng cáo

  - Mẫu số 26-HC: Thông báo về yêu cầu làm lại hoặc sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo

  - Mẫu số 27-HC: Thông báo về yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn

  - Mẫu số 28-HC: Thông báo trả lại đơn kháng cáo

  - Mẫu số 29-HC: Quyết định chấp nhận việc kháng cáo quá hạn

  - Mẫu số 30-HC: Quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn

  - Mẫu số 31-HC: Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm

  - Mẫu số 32-HC: Thông báo về việc kháng cáo

  - Mẫu số 33-HC: Thông báo về việc thay đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị)

  - Mẫu số 34-HC: Thông báo về việc rút kháng cáo (kháng nghị)

  - Mẫu số 35-HC: Thông báo về việc thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm

  - Mẫu số 36-HC: Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm

  - Mẫu số 37-HC: Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn

  - Mẫu số 38-HC: Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán)

  - Mẫu số 39-HC: Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử)

  - Mẫu số 40-HC: Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán)

  - Mẫu số 41-HC: Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử)

  - Mẫu số 42-HC: Quyết định huỷ bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án hành chính

  - Mẫu số 43-HC: Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) giải quyết vụ án

  - Mẫu số 44-HC: Quyết định hoãn phiên tòa hành chính phúc thẩm

  - Mẫu số 45-HC: Biên bản phiên tòa phúc thẩm

  - Mẫu số 46-HC: Bản án phúc thẩm

  - Mẫu số 47-HC: Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm

  - Mẫu số 48-HC: Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

  - Mẫu số 49-HC: Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

  - Mẫu số 50-HC: Giấy xác nhận đã nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

  - Mẫu số 51-HC: Thông báo giải quyết đơn đề nghị (thông báo, kiến nghị) xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

  - Mẫu số 52-HC: Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

  - Mẫu số 53-HC: Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao

  - Mẫu số 54-HC: Quyết định Giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

  - Mẫu số 55-HC: Quyết định Giám đốc thẩm của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao

  - Mẫu số 56-HC: Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)

  - Mẫu số 57-HC: Quyết định buộc thi hành án hành chính

  - Mẫu số 58-HC: Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

  - Mẫu số 59-HC: Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)

  - Mẫu số 60-HC: Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

  - Mẫu số 61-HC: Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)

  - Mẫu số 62-HC: Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

  (Theo Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017)


Video clip

Liên Kết Site

Hỗ trợ trực tuyến

 • Luật Sư Đặng Thế Phiệt
 • Luật Sư Đặng Văn Cường
 • Luật sư Lê Nguyễn Quốc Chương
 • Chuyên viên pháp lý Nguyễn Bảo
 • Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị
 • Luật sư Lư Quang Vinh

Liên kết chúng tôi

Thống kế

Hiện có: 2 khách đang trực tuyến